مهره مار کجا بگذاریم ؟

برای اینکه بدانیم مهره مار را کجا نگه داری کنیم.