مهره های مار اصلی

مهره مار شاه کبری و مهره مار هندی