مهره مار دعا

چرا روی مهره مار دعا خوانده می شود ؟