فرق بین بنام زدن مهره مار با عقد مهره مار 

بنام زدن مهره مار با عقد مهره مار