روش بنام زدن مهره مار

روش بنام زدن مهره مار یا دعای مخصوص بنام زدن مهره مار