ذکر و دعای مخصوص مهره مار اصلی

دعای مخصوص مهره مار اصلی