دعای مخصوص عقد مهره مار

دعای مخصوص عقد مهره مار چیست ؟