دعای افسون مهره مار چیست ؟

دعای افسون مهره مار چیست ؟