خواص طلسم مهره مار اصل چیست ؟

خواص طلسم مهره مار چگونه انجام میشود ؟