برای کدام نژادهای مهره مار می توانیم دعا بخوانیم ؟

برای کدام نژادهای مهره مار می توانیم دعا بخوانیم ؟