برای فعال شدن مهره مار چه کاری انجام می شود؟

برای فعال شدن مهره مار چه کاری انجام می شود؟