دعای عقد مهره مار

آیا کسی دعای عقد مهره مار را انجام می دهد ؟