تصویر طلسمات محبت - دعا و طلسم محبت - دعای محبت برای زوج - جلب محبت

دعا و طلسمات محبت دعای محبت برای زوج جلب محبت

طلسمات محبت نیز دارای ارزش و محبوبیت خاصی بود که از دوران باستان در میان مردم به کار برده می شد. مانند طلسمات محبت قوی که در واقع در دوران سومریان باستان، طلسمات محبت برای پیروزی در جنگ های بزرگ و حفاظت از جان و مال بزرگان ، پادشاهان ، شاهزادگان و ملل مورد استفاده…